2023-nji ýylyň iň oňat çörek gaplary, synagdan geçirildi we gözden geçirildi

Epicurious-daky ähli önümler redaktorlarymyz tarapyndan özbaşdak saýlanýar.Şeýle-de bolsa, bölek satuw baglanyşyklarymyz arkaly bir zat satyn alanyňyzda, şahamça komissiýasy gazanyp bileris.
Iň oňat çörek bişirilýän gaplar, köptaraply aşhana iş otaglarydyr, şokolad çipi bişirmekden başlap, tutuş agşamlyk naharyna çenli hemme zat üçin amatly.Arasynda ähli lezzetli iýmitler bar: gowrulan gök önümler, doňuz etiniň zolaklary, galyň krepkalar, sanaw dowam edýär.Hat-da panjara bişirilen peýnir ýasap bilersiňiz.Theöne çörek bişirilýän gaplaryň haýsysy iň oňat işleýär we arassalamak aňsat?

Önümiň beýany:

310S 309S 321 409 436 439 904L 2205 Sowuk rulonly 2b / Ba poslamaýan polat zolak / rulon / rulon

Poslamaýan polat zolakýönekeý ultra poslamaýan polat plastinanyň uzalmagydyr.Esasan dürli senagat pudaklarynda dürli görnüşli metal ýa-da mehaniki önümleriň senagat taýdan öndürilen önümçiliginiň isleglerini kanagatlandyrmak üçin öndürilen dar we uzyn polat plastinka

 

Kompaniýa Liaocheng Sihe SS Material Co., Ltd.
Haryt poslamaýan polatdan ýasalan rulolar
Galyň çydamlylyk ± 0.02mm
Standart AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN we ş.m.
Material 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S, 420, 430, 431, 440A, 904L
Potensial , 000ylda 300,000 tonna
Eksport gaplamasy Suw geçirmeýän kagyz we polat zolakdan gaplanan. Standart eksport deňiz gämisi. Her dürli ulag üçin ýa-da talap boýunça
Arza ýokary temperatura goşundylary, lukmançylyk enjamlary, gurluşyk materiallary, himiýa, azyk senagaty, oba hojalygy, gämi bölekleri. Bu azyk, içgi gaplamalary, aşhana enjamlary, otlylar, uçar, konweýer kemerleri, ulaglar, boltlar, hozlar, çeşmeler we ekrana degişlidir.

Zawodymyzda uly ätiýaçlyk polat rulon, gyzgyn togalanan polat rulon, sowuk togalanan polat rulon, galvanizli polat rulon, poslamaýan polat rulon, barlaýjy polat rulon, reňkli polat rulon we ş.m. bar.

Haryt suratlary:

RC (8)

c368dadfab074292b905feb2ce611de3_30

ABBC6F15E782CDE80E21C9602F27820B

4219385901_1349173313

Soňky birnäçe ýylyň içinde öý aşpezleri üçin iň gowusyny tapmak üçin ondan gowrak ýokary bahaly çörek bişirilýän kagyzy synagdan geçirdik.Haýsynyň iň gowudygyny bilmek üçin okaň (bagyşlaň, muny etmeli bolduk).Maslahat bermeýän gaplaryň gowy we erbet taraplaryny, çörek bişirmekden başga-da nädip ulanmalydygyny öwrenmek üçin aşak aýlaň.
Iň oňat umumy çörek bişiriliş paneli Iň oňat çörek bişirilýän gap
“Nordic Ware” -niň tebigy alýumin ýarym panelleri bu ýyl ýene-de bu kategoriýada iň esasy saýlan ýerimizdir.Has gymmat skilletimiz 2022-nji ýylda bes edildi we bu ikinji skillet, elýeterli bahadan ýokary hilli skiletdir, ol bes edilenden soň hem maslahat bereris.Iýmitleri ýokary we pes temperaturalarda deň derejede ygtybarly bişirýär we örtülmedik alýumin panany arassalamak aňsat.
16 ölçegli alýumin panasy ýylylygy tygşytly geçirýär, ýagny iýmit deň derejede bişirilýär we tabak gyzýar we çalt sowýar.Tegelek gyralar ýokary temperatura we duýdansyz üýtgemelere sezewar bolanda burulýan agyrylara garşylygy saklamaga kömek edýär.Açyk reňk, gutapjyklaryňyzyň ýa-da tortlaryňyzyň gaty garaňky bolmagyny peseldýär, ýöne gaty gabyk öndürmek üçin galyň we güýçli.
Oilagly gök önümleri ýokary otda süzenimizden soň, üç sany aşpezden soň ownuk tegmilleri görkezse-de, diňe sellýuloza gubkasyny, saçak sabynyny we gyzgyn suwy ulanyp, bu panany kemsiz diýen ýaly alyp bildik.Bagtymyza, adaty könelmek we ýyrtylmak, ilkinji nobatda kosmetiki mesele bolup, nahar bişirilende we bişirilende islenilmeýän netijelere getirmeýär.(Näzik bişirmek üçin ýa-da diňe reňkiniň öňüni almak üçin, çörek bişirilýän kagyzy pergament kagyzy ýa-da silikon çörek bişirip bilersiňiz.)
Arealaňaç alýumin, pananyň köp ulanylmagy üçin iň oňat we köpugurly saýlawdyr, ýöne material reňklenýär we çyzylýar, pomidor ýaly kislotaly iýmitler reňklenmä, çukurlara we poslama sebäp bolup biler.Aboveokarda belläp geçişimiz ýaly, tegmiller esasan estetiki sebäplere görä ýüze çykýar, ýöne arassa şifer isleýän bolsaňyz, çalyşmak üçin kän çykdajy etmez..Tagtany el bilen tutmaly bolarsyňyz.Men ýuwdum, ýöne bolmaz.Şeýle-de bolsa, öý gap-gaç ýuwýan maşynlaryň köpüsi üçin amatly däl.
Bizi Oxo üçin şillings tölemekde aýyplaýan bir samsyk sosial media yzarlaýjysyny alýarys, ýöne hakykat, hakykatdanam ajaýyp önüm öndürýärler we Nonstick Pro Half Sheet Pan hem muňa ýol bermeýär.Gaplanan ýüz, PFOA-dan erkin “keramiki-berkidilen” taýak däl örtük bilen birleşdirilende, gazana hiç zat ýapyşmaýar we näzik dokumasy iýmitiň aşagynda (azajyk) howanyň geçmegine mümkinçilik berýär.
Alýuminizirlenen polatdan (arassa alýuminiý däl-de) ýasalan hem bolsa, bu tabakda bişiren zatlarymyzyň hemmesi deň derejede bişirilýär.Inedördül, togalanan gyralar sarsmagyň öňüni alýar we uzyn boýly, bu panany ýalpak tortlar ýa-da adaty panadan birneme köp saklamaly zatlar üçin ulanyp bilersiňiz.Çörek däl gap-gaçlaryň köpüsi ýaly, bu gap-gaç ýuwýan maşyn howpsuz däl, ýöne el bilen arassalamak aňsat.
Synagymyzdan ýasalan gaplaryň köpüsi ýaly, Oxo 450 ° F-dan ýokary temperaturany dolandyrmaly däldir.Çörek bişirmek taslamalarynyň köpüsi üçin bu iň ýokary, ýöne ojagyň aşagyna goýmak ýa-da ýokary temperaturada pitsa bişirmek üçin ulanmak isleýän çörek däl.temperaturasy.Köp markalaryň ulanýan adaty toprakly çal reňkli görnüşinden has oňat altyn öwüşginli bolsa-da, aşakdaky “Cilantro” ýaly gönüden-göni sarp ediş paneli ýaly estetiki taýdan ýakymly däl.
Çörek bişirmek üçin diňe bir çörek bişirmek bilen çäklenmän, ýa-da owadan we işleýän bir zat bilen gyzyklanýan bolsaňyz, “Caraway” uly keramiki örtükli alýuminizirlenen polat çörek önümi.
Çydamly poslamaýan polat tutawaçlary we ajaýyp reňk görnüşlerini gowy görýäris, ýöne bu hem peç üçin ygtybarly çörek önümidir.
Iň halanýan gutapjygymyz bolmasa-da (aşakda has giňişleýin), iň gowy görýän nahar panamyz, sebäbi olar synagdan geçen iň çydamly we ýylylyga çydamly pan.Göni manyda çal keramiki örtüge hiç zat ýapyşmaýar, şemaly arassalaýar.Synag eden beýleki çörek bişirilýän gaplaryň iň ýokary temperaturasy 450 ° F bolsa-da, “Cilantro Baking Pan” 550 ° F çenli peçde howpsuz.
Bu pananyň ultra-tekiz däl keramiki örtügi, nahar nahary üçin ajaýyp bolmagynyň sebäplerinden biridir, ýöne iki gezek gutap bişirmek üçin ulananymyzda, hamyr toplary çalt ýaýrady we inçe, çişikli gutapjyklar bilen gutardyk.Elbetde erbet däl (Tate's Bake Shop cookies diýip pikir ediň), ýöne Callaway-yň esasy marketing talaplaryndan biri, keramiki örtükli peçden ýasalan gap-gaçlary we çörek bişirilýän zatlary ulananyňyzda köp ýag ýa-da ýag ulanmaly däldigiňizdir (Bu hem öz içine alýar küýze gaplary, çörek gaplary we küýze gaplary).Keramika bilen örtülen gap-gaçlar hem gaty gowşak, esasanam yssy bolanda, hiç haçan demir gap-gaçlary ulanmaň ýa-da gap-gaç ýuwýan maşyna salmaň.Dogry ideg bilen hem keramiki örtük wagtyň geçmegi bilen köneljekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.
Bütin kagyz gaplar, ýarym kagyz gaplar, çärýek gaplar, jele rulonlary we tegelek gaplar öz içine alýan umumy pan kategoriýasynda synagçylarymyz diňe jantlar we tegelek gyralary bolanlary ulandylar.list lýubo.“Epicurious” synag aşhanasynda ulanýan zatlarymyz we öý aşpezleriniň köpüsi, çörek bişirmek, çörek bişirmek ýa-da çörek bişirmek üçin at diýseler-de ulanýarlar.
Urealaňaç alýuminiý çörek bişirmek üçin synag etmek üçin ilki boş, otag temperaturaly panany 450 ° F konweksiýa bişirýän peçde goýduk.Olary 10 minut goýduk we deformasiýany görkezýän gaty çykýan ses diňledik.2022-nji ýylda synag eden gaplarymyzyň hiç biri synag wagtynda ýalňyşmady.Peçini 450 ° F-a goýduk we ýeňil ýagly we tagamly brokkoli, karam we sogan bilen gönüden-göni artdyrylmadyk gazanda bişirdik.Her elementiň näderejede bişirilendigine (we ýakylýandygyna) göz aýladyk.Tabaklar sowadylandan soň, her panany diňe sellýuloza gubkasy, saçak sabyny we gyzgyn suw ulanyp arassalamaga synanyşdyk.
Soňra dükanda satyn alnan şekerli köke hamyryny (yzygiderlilik üçin) ulanýardyk we gutapjyklary paket görkezmelerine laýyklykda her gapda bişirýäris, çyzykly we ýaglanmadyk gaplar üçin 350 ° F-da 12 minut bişirmeli.Her gutapjygy sowadyjy ýere geçirdik we sowadylandan soň gutapjyklaryň deňligine, gurluşyna we reňkine göz aýladyk, gutapjyklaryň tabaga näderejede ýapyşandygyny we her panany el bilen arassalamagyň aňsat (ýa-da kyn) bolandygyny belledik.
Häzirki wagtda taýak däl çörek önümlerini hödürleýän meşhur markalaryň köpdügi sebäpli, taýak däl kategoriýany hem goşduk.Düwürtiksizligi barlamak üçin, şol bir şeker gutapjyklaryny pugta görkezmelere laýyklykda bişirdik (12 minut yzygiderli bişirmek üçin 325 ° F).Aslynda her gutulmadyk panada näçe gutapjygyň bardygyny we her bir çüýşäni elinde sellýuloza gubkasy bilen ýuwandygyny gördük.
Şeýle hem 400 ° F konweksiýa peçinde ýeňil ýaglanan gök dilimlerini 17 minut bişirdik.Küýzeler sowadylandan soň, haýsy gazanyň kömür we iýmitiň bardygyny we her tabakda naharlaryň deň derejede bişirilendigini görmek üçin silikon spatula bilen tegelekleri aýyrmaga synanyşdyk.Soňra her tabagy el bilen ýuwýarys.
Yzygiderliligi saklamak üçin, peçiň merkezi tekerinde hemme zat aýratynlykda synag edildi we peçleriň we gök önümleriň arasynda kesgitlenen temperatura gaýdyp gelmäge rugsat berildi.
Tabak birnäçe maksat bilen hyzmat edýändigi sebäpli, çydamly, ygtybarly we arassalanmak aňsat bolmaly.Käbir könelmegine we ýyrtylmagyna garşy durmagy başarmaly (bu gözleýän näzik aşhana enjamy däl) we enäniň pitsasyndaky açyk goňur bazasy bolsun, näzik şeker gutapjyklarynyň altyn reňkli we ş.m. islenýän netijeleri bermeli. ýa-da ýokary temperatura.Bişen brokkoli otlary.
Heatylylyk geçirijisi üçin ýalaňaç alýumin plitalary bolan gaplar idealdyr.Çalt gyzýar we çalt sowýar, ýagny iýmitiňiz gyzgyn peje girende nahar bişirip başlaýar we çykanda nahar bişirmegi bes edýär.Şeýle hem, reňkli gaty açyk, gutapjyklaryňyzyň, tortlaryňyzyň ýa-da pizzalaryňyzyň aşagynyň nähili reňklenendigine has köp gözegçilik edýär.Alýuminizirlenen polat, esasan, alýumin bilen gurşalan polat bolup, ýylylyk paýlanyşyna has ýykgyn edýär.Poslamaýan polat köp sanly gap-gaç önümleri üçin saýlama material bolsa-da, gowurmak üçin kategoriýada gaty pes.Çörek däl çörek önümlerini barlanda, ýelmeýän örtügiň işleýşine we berkligine göz aýladyk.
Tehniki taýdan, çörek bişirilýän kagyz diýilýän zadymyz ýarym kagyz.Adaty ýarym sahypalyk pananyň ölçegi 18 × 13 dýuým bolsa-da, çyzylan gaplaryň hemmesi bu takyk ölçegi ölçemeýär.Synag sahypalarymyzyň biri 16 × 12 dýuým, beýlekisi 17 × 11/4 dýuým, käbiri hakyky 18 × 13 dýuým, arasynda dürli ölçegler bar.Olardan ikisiniň uzyn tutawaçlary bar, olaram meýdanyň daşyna çykýar.Bu gök önümleriňiziň gowy ot alýandygyna täsir edip bilmez, ýöne kiçijik bir öý peçinde nahar bişirýän bolsaňyz, ýapragyň içerde ýerleşjekdigini kesgitläp biler.(Theeri gelende aýtsak, nahar bişirmegiň köpüsini peçde etseňiz, çärýek kagyzdan peýdalanmagy maslahat berýäris.)
Çeňňek däl örtükler käwagt gymmadyndan has köp kynçylyk çekýär.Köp usullar gaty täsirli däl we täsirli bolsa-da wagtyň geçmegi bilen ýok bolar.Dişsiz çörek önümleri, arassa alýumin modellerinden has garaňky bolýar.Göwnüňe bolmasa, garaňky çörek bişirilýän kagyzlar has köp ýylylygy siňdirýär we ýaýradýar, netijede has garaňky netijä gelýär (mysal üçin altyn goňur däl-de goňur gutapjyklar).
Dökülen, polat bilen berkidilen gyralar tekiz gyralar bilen deňeşdirilende duýdansyz temperaturanyň üýtgemegi sebäpli çişmek howpuny azaldýar, ýöne arassalanandan soň gowy guramasa, käte gazanyň düýbünde pos ýygnap biler.
Beýik Jonsyň ajaýyp, reňkli gaplaryny gowy görşümiz ýaly, Mukaddes sahypa gapdal synagymyzda käbir beýleki gap-gaçlar ýaly ýerine ýetirmedi.Bişen brokkoli we karam, şeker gutapjyklary ýaly, oňa ýapyşýar we beýleki bişirilmedik gaplardan arassalamak kyn.Uzak wagtlap ulanylandan soň, ýörite el ýuwulmagy bilenem (markanyň maslahat berşi ýaly) örtügiň bir ýyldan soň gabyklap we könelip başlandygyny gördük.
“Demirgazyk gap-gaç örtükli örtükleri” näçe gowy görsek, bişiren zatlarymyzyň hemmesiniň “Nordic Ware Naturals” alýumin zynjyr bilen örtülen ýarym kagyzlara ýapyşandygyna geň galdyk.Bu taýak däl panany arassalamak hem iň kyn.Şeýle hem açyk ýüzli Skandinawiýa toýun gaplaryny ulanyp bileris - bu ugra gitmegi maslahat berýäris.
“All-Clad Nonstick Pro Release” ýarym sahypasy, PFOA-dan erkin, keramiki berkidilen üst bilen galyň alýuminiz polatdan ýasalan başga bir çörek önümidir.Tabak, Oxo ýaly gowy bolmasa-da, synaglarymyzda gowy ýerine ýetirdi we çal reňk ilkinji gezekden soň birneme reňk görkezdi.Üç giň tutawajyň amatly bolmagy mümkin diýip pikir etdik, ýöne aslynda ojak peçleri bilen ulanmak birneme oňaýsyz.
ABŞ Pan Bakeware Half Sheet Pan, keramiki däl örtükli we okso meňzeş dokumasy bolan çydamly alýuminiz polat bişirmek üçin pan.Amerikan skilleti gök önümleri owadanlady, ýöne onuň içinde bişiren gutapjyklarymyz gaty gysykdy.
Çikago Metal Elite Nonstick Carbon Polat Skillet - başga bir çydamly alýuminiz polat skilletiniň hem aşa çişirilen gutapjyklary öndürendigi geň däldir.
“Bellemain Heavy Duty” örtülmedik ýa-da örtülmedik alýumin ýarym sahypasy, Demirgazyk önümleri tebigy alýumin ýarym sahypasy bilen deňeşdirilip bilner, ýöne gaty inçe (18 mm Demirgazyk gap-gaç materialy bilen deňeşdirilende 19 ölçeg) we ulanmagymyz üçin galyň däl.Bişen zatlaryň hemmesi goňur bolýar.Şeýle hem iň soňky täzelenen wagtymyz elýeterli däl.
“Vollrath Wear-Ever Half-Frying Fring Pan”, “Demirgazyk gap-gaç” -a meňzeş başga bir örtülmedik gowurma, ýöne has galyň (13 ölçeg), takmynan iki esse gymmat we ortaça netijeleri berýär.
“Artisan Professional Classic” 18 ölçegli alýumin ýarym kagyz, bişirilen önümleriň düýbüni gysmak üçin gowy iş edýär, ýöne arassalanmagy kynlaşdyrýar.Seresaplylyk bilen arassalananda-da, çörek we gök önümler ýapyşyp, ýerinde galar.
Neşir edilende, Misen Alýumin ýarym sahypasy Saucepan (2022-nji ýyldaky iň esasy saýlamamyz) markanyň web sahypasynda indi ýok.Misen, Nordic Ware alýumin önümlerinden has gymmat we öndürijilik tapawudy az.Misöne Miseniň has agyr 16 ölçegli alýumin gaplaryny has gowy görýäris we ýarym sahypalyk panany we çärýek sahypaly panany öz içine alýan 40 dollarlyk toplumy satyn alyp bilendigimize begendik.
Köplenç tegelek gyralary bolan çyzykly alýumin çörek önümlerini maslahat berýäris we Nordic Ware-iň tebigy alýumin ýarym listleri bu kategoriýada iň esasy orny eýeleýär.Çekilmedik pan gözleýän bolsaňyz, “Oxo Nonstick Pro Half Sheet Pan” gutapjyk bişirenimizde synap gören beýleki çişiklerden has ýokarydyr we “Caraway Large Sheet Pan” gök önümleri gowurmak üçin iň gowy görýän görnüşimiz we saçak nahary üçin adaty däl görnüşdir. .
Haýsy gaplary satyn almalydygyny bilseňiz, başlamagyň wagty geldi.Ine, bu köptaraply bişirijini ulanmagyň iň gowy görýän usullary.
Kukiler bu ýerde aýdyň saýlawdyr.Cooköne gutapjyklary bişirmek üçin ýörite gutapjyklaryň gerek däldigini, pyçaksyz, izolýasiýa ýa-da başga bir zadyň gerek däldigini bellemek isledik.Halfarym çörek bişirmek üçin ajaýyp gural.Çörek bişirýän zadyňyza baglylykda ony pergament kagyzy ýa-da silikon çörek bişirmek üçin hatara düzüň ýa-da ýag ýa-da ýag bilen ýaglaň.Şeýle hem, çörek bişirilýän kagyzyň üstünde galyň bölekleri taýýarlap bilersiňiz.Izolýasiýa edilmedik gutapjyk sahypasynda edip bilmersiňiz!
Kukiler taýýarlamakdan başga zat üçin çörek bişirmek sahypasyny ulanýan bolsaňyz, gök önümleri gowurmak üçin ulanýan bolsaňyz gerek, şeýlemi?Bişirilen gök önümleriňizi goşmaça çişirmek üçin, bişirilýän kagyzy gyzdyrýan wagty ojakda goýuň, şonuň üçin gök önümler gowy we yssy çykar.Bu esasanam kartoşka bilen gowy işleýär, ýöne bir gapda hakykatdanam bişirip bilersiňiz.Diwarlaryň bary-ýogy bir dýuým beýikligi, çörek bişirýän zadyňyzyň töwereginde has göni ýylylygyň aýlanyp, daş-töwereginde çişiriji ýer döredip biljekdigini aňladýar.Bu has çuňňur hamyrda, küýze gabynda ýa-da beýleki hamyrda bişirmekden has gowudyr.
Peçde bişirilýän iýmitiň töwereginden näçe köp howa geçse, iýmit iň gysga bolar.Şeýlelik bilen, eti we gök önümleri göni çörek bişirilýän ýerine goýmagyň ýerine, çörek bişirilýän kagyzyň içine peçden goraýan gap goşup, bişirmegi dowam etdirip bilersiňiz.Çörek bişirilen şnitsel bişirmek ýa-da peçde gowrulan doňuz etini gutarmak üçin amatly.Mundan başga-da, märekä gowrulan doňuz bişirmegiň iň gowy usuly.
Edil şonuň ýaly-da, öňünden gyzdyrylan peçde, aşagynda kondensasiýa emele gelmezden (krepkalar ýa-da wafli ýaly) ýyly saklamak isleýän islendik zadyňyz üçin çörek bişirilýän gapda goýulýar.Bişeniňizde, iň gowy jedeliňiz, çörek bişirilýän kagyzdyr: Täze gowrulan towuk suwsuz we gurap biler ýaly, peçiň gapdalynda goýuň.
Redaktoryň belligi: Bu maslahat üçin çyzykly çörek bişiriliş sahypasyny ulanmagy maslahat berýäris, sebäbi keramiki çörek bişirilýän kagyzyň üstündäki gap, gyzgyn peçde çörek bişirilýän kagyzy zaýalap biler.
Öýde lezzetli pizza taýýarlamak üçin pizza daşy gerek däl: diňe peçdäki tersine bişirilen kagyzy iň ýokary temperaturada gyzdyryň we hamyry inçe gabykly pizza üçin ýaýyň ýa-da has galyň pizza üçin içerde bişiriň. .mamamyň pizza stilindäki pirog.
Edil şonuň ýaly-da, doňdurylan pitsany göni peçiň üstünde bişirip, soňra çörek böleklerini, eredilen peýniri we beýleki goşundylary tutmak üçin aşagyndaky çörek bişirilýän kagyzy goýup bilersiňiz.
Arassa aşhana polotensasy bilen çörek bişirilýän kagyzy çyzyp, guramak üçin täze ýuwulan otlary, gök önümleri, otlary ýa-da miweleri ýaýlaň.(Kagyz polotensalary hem işlär, ýöne kagyz plitalary we polotensalary ulanmak gereksiz kagyz galyndylaryndan gaça durar.)
Dänäniň uly bir toparyny taýýarlap, hepdäniň dowamynda sowuk salatlar ýa-da beýleki naharlar üçin holodilnikde saklamak isleseňiz, çörek bişirilýän kagyzy pergament kagyzy bilen hatarlamagy we gyzgyn däneleri has çalt sowamagy üçin çörek bişirilýän sahypada ýaýratmagy maslahat berýäris. we has çalt sowamagyna kömek ediň.Gaty görmäň.Elbetde, bişirilen däneleri sowuk suwuň aşagynda goýup bilersiňiz, ýöne bu olaryň hemmesini sogan eder.
Espresso, damja, guýuň - haýsy kofe içseňizem, haýsy kofe maşynyny saýlamalydygyny aýdarys.
© 2023 Kond Nast.Rightshli hukuklar goralandyr.Bu sahypany ulanmak, Ulanyjy şertnamamyzy, Gizlinlik Policyörelgelerini we kukiler beýannamasyny we Kaliforniýa gizlinlik hukuklaryňyzy kabul edýär.Bölek satyjylar bilen hyzmatdaşlygyň üsti bilen, Epicurious sahypamyzyň üsti bilen satyn alnan önümlerden satuwyň bir bölegini alyp biler.Kond Nastyň deslapky ýazmaça rugsady bolmazdan, bu sahypadaky materiallar köpeldilip, paýlanyp, iberilip, keş görnüşinde ýa-da başga görnüşde ulanylyp bilinmez.Mahabat saýlawlary

 


Iş wagty: Oktýabr-08-2023