Oktýabr aýynda milli polat bilet bahasy ýa-da ilki ýokary, soň bolsa aşak

Oktýabr aýynda milli polat bilet bahasy ýa-da ilki ýokary, soň bolsa aşak

Birinjiden, sentýabr aýynda halkara polat bazarynyň bahasy

27-nji sentýabrda polatymyň halkara polat bahasy indeksi 103,96, dünýädäki polat bahasy indeksi 214,2 bolup, aýda 1,4 aý azaldy.Bileleşik GDA 475 dollar / tonna (CFR Hytaý), aýda 25 dollar / tonna ýokarlandy;Eastakyn Gündogarda bilet bahasy 510 ABŞ dollary / tonna (CFR Hytaý), aýda 5 ABŞ dollary / tonna ýokarlandy, daşary ýurt bahalary ýokarlandy, import mukdary azaldy.

O1CN01talDYW1LPK744JYfz _ !! 2912071291

Ikinjiden, sentýabr aýynda içerki bilet bazaryna umumy syn

1, içerki biletiň bahasy peseldi

Sentýabr aýynyň içerki bilet bahalary peseliş tendensiýasyny görkezdi, 27-nji sentýabr, Tangshan bilet zawodynyň bahasy 3470 ýuana / tonna, aýda 80 ýuana / tonna, Tangşan bilet saklanylýan ýeriň bahasy 3530 ýuana / tonna, aýda 90 ýuana / tonna peseldi.Jiangsu bazaryndaky polat biletiň bahasy 3490 ýuana / tonna, aýda 80 ýuana / tonna arzanlady.Demirgazyk bilen günortanyň arasyndaky baha tapawudy 40 ýuana / tonna peselýär, Gündogar Hytaýda we Demirgazyk Hytaýda biletleriň bahasy has gowşak, emma Demirgazyk Hytaýda bazar bahalary Gündogar Hytaýyň bahalaryndan has ýokary we tersini gysga möhletde bejermek kyn.

RC (8)

2. Biletiň umumy bahasy güýçlenýär

Mysteel27 gözleginde: şu hepde Tangshan esasy nusga polat fabriginiň ortaça gyzgyn metal, 2789 ýuana / tonna salgyt çykdajylaryny hasaba almazdan, ortaça bilet salgyt gymmaty 3618 ýuana / tonna, hepdede hepdede 56 ýuan / tonna ýokarlandy. bahasy 3470 ýuana / tonna, polat fabriginiň ortaça ýitgisi 148 ýuana / tonna, aýda hepdede 156 ýuan / tonna ýokarlandy.

Koksyň ýokarlanmagynyň ikinji tapgyry, şu wagta çenli 200-220 ýuana / tonna artmak bilen doly durmuşa geçirildi.Üpjünçilik tarapynda kömüriň käbir bahalary gaýtadan gözden geçirildi, ýöne köpüsi ýokary bolmagynda galýar, koks kärhanalarynyň çykdajy basyşy henizem bar, häzirki önümçilik höwesi umumy we zawod pes inwentar işini dowam etdirýär;Isleg nukdaýnazaryndan poladyň bahasy peselýär we çig malyň bahasy ýokarlanýar we polat fabrikleriniň ýitgisi hasam giňelýär, ýöne Milli gün baýramçylygynyň gelmegi bilen polat degirmenleri gutarmaýar. doldurmak çäresi, koks islegi goldanýar we gysga möhletde koks bahalarynyň güýçli bolmagyna garaşylýar;Demir magdany: dynç alyş ýakynlaşýar, söwdagärleriň köpüsinde töwekgelçilik bar, öz inwentarlaryny azaltmak üçin başlangyç etmegi saýlaýarlar, şonuň üçin häzirki sebit port söwda söwda çeşmeleri azalýar, polat kärhanalarynyň köpüsi dynç alyşdan öň doldurmagy tamamlady, satyn alyş islegi güýçli we üýtgäp durýan tendensiýany saklamak üçin sebitdäki demir magdanynyň bahasy hem ep-esli azaldy.Dürli nukdaýnazardan seredeniňde, çäkli önümçilige ýol açýan polat kärhanalary gutarmady, magdanyň bahasy henizem güýçli, awgust aýynyň ahyryndan we sentýabryň başyndan bäri blok magdany we poroşok magdanynyň bahasy kem-kemden orta ýokary derejä çykdy, indiki dynç alyş, bazar söwdasy ep-esli azaldar, gysga möhletli poroşok bloklarynyň bahasynyň häzirki derejesinde galmagyna garaşylýar, festiwaldan soň çäkli önümçilik syýasatynyň üýtgemelerini we çeşmelerini port ýagdaýyna gönükdirmek.

RC (19)

3, partlaýjy peçiň ulanylyşy azaldy

Tangşanda 89 partlama peçiniň 13-si abatlandy (uzak wagtlap sökülmedik ýa-da çalşylmadyklary goşmak bilen), abatlanan peçleriň umumy mukdary 9290m3;Hepdelik önüm takmynan 207,300 tonna, hepdelik kuwwaty ulanmak derejesi 91,89% bolup, geçen hepdeden 1,63 göterim, geçen aýyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 2,19 göterim ýokarlandy.Tangşandaky aýry-aýry polat fabriklerinde oktýabr aýynda partlama peçiniň we togalaýyş liniýasynyň tehniki meýilnamalarynyň bolmagyna garaşylýar.

RC (22)


Iş wagty: Oktýabr-01-2023