3003 Qualityokary hilli hünär zawody göni satuw alýumin zawody

Gysga düşündiriş:

3003 Qualityokary hilli hünär zawody göni satuw alýumin zawody

3004 alýumin garyndysy, öndürilen alýumin-marganes maşgalasyndaky garyndydyr (3000 ýa-da 3xxx seriýa).Takmynan 1% magniý goşmakdan başga 3003 garyndysyna meňzeýär.Has güýçli, ýöne has pes süýümli temperatura öndürmek üçin sowuk işlenip bilner (ýöne alýumin erginleriniň käbir görnüşlerinden tapawutlylykda, ýylylyk bilen işlenýär).Beýleki alýumin-marganes erginleriniň köpüsi ýaly, 3004 orta güýji, oňat işleýşi we poslama garşylygy bilen umumy maksatly garyndydyr.Adatça togalanýar we ekstrudirlenýär (içgi bankalary ýasalanda ulanylýar)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

3003 Qualityokary hilli hünär zawody göni satuw alýumin zawody

3004 alýumin garyndysy, öndürilen alýumin-marganes maşgalasyndaky garyndydyr (3000 ýa-da 3xxx seriýa).Takmynan 1% magniý goşmakdan başga 3003 garyndysyna meňzeýär.Has güýçli, ýöne has pes süýümli temperatura öndürmek üçin sowuk işlenip bilner (ýöne alýumin erginleriniň käbir görnüşlerinden tapawutlylykda, ýylylyk bilen işlenýär).Beýleki alýumin-marganes erginleriniň köpüsi ýaly, 3004 orta güýji, oňat işleýşi we poslama garşylygy bilen umumy maksatly garyndydyr.Adatça togalanýar we ekstrudirlenýär (içgi bankalary ýasalanda ulanylýar)

Himiki düzümi3004 alýumin rulony

Elementler Si Cu Mg Zn Mn Fe Al
Mazmuny 0.3 0.25 0.8-1.3 0.25 1-1.5 0.7 dynç alýar

3004 alýumin rulonynyň aýratynlyklary

Temper F, O, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28
Galyňlygy (mm) 0.014-8
Ini (mm) 40-2600
Roll ID / OD (mm) Custöriteleşdirilen
Adaty programmalar “AutomobileBus” magistral tagtasy

3004 alýumin rulonynyň aýratynlyklary

 1. Gowy poslama garşylyk
 2. Gowy kebşirleme
 3. Gowy plastisit

3004 alýumin rulonynyň ulanylmagy

3004 alýumin rulony, esasan, aşhana gap-gaçlary we enjamlary, azyk we himiýa önümlerini gaýtadan işleýän we saklaýan enjamlar, ulag baklary we suwuk önümler üçin tanklar ýaly oňat öndürijilige, ýokary poslamaga gowy garşylygy bolan komponent böleklerini gaýtadan işlemek üçin ulanylýar.

3004alýumin rulonesasan himiki önümçilik we saklaýyş enjamlary, tabaklary gaýtadan işlemek, gurluşyk materiallary, gurluşyk, kabel turbalary, lagym turbalary, lampalaryň we çyralaryň dürli bölekleri, bankalar, tolkun plastinka, gurluşyk materiallary, reňkli alýumin plitalary we elektrik çyralary ulanylýar.

3004 alýuminiý list, esasan, basyş gämilerini, turbageçirijileri, gap-gaçlary, sowadyjy gaplary, radiatorlary, makiýa board tagtalaryny, göçürme maşyn rulonlaryny, gämi materiallaryny gaýtadan işlemekde ulanylýar.

Alýumin-rulon-deňiz-uçar we gurluşyk

Alýumin-Coil3

1321381999093252097

1321381789385773058

3004 alýumin rulonynyň gaplanylyşy

 1. Önümlerimiz düzgünlere we müşderileriň isleglerine laýyklykda gaplanýar we bellik edilýär.
 2. Saklamak ýa-da daşamak wagtynda bolup biljek zeperlerden gaça durmak üçin uly üns berilýär.
 3. Adaty eksport gaplamasy, plastmassa film ýa-da senet kagyzy örtülendir.
 4. Önümleri eltip beriş wagtynda zeperlerden goramak üçin agaç gapak ýa-da agaç palet kabul edilýär.
 5. Şeýle hem, önümleri aňsat kesgitlemek we hil maglumatlary üçin paketleriň daşynda açyk bellikler bellik edilýär.

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň